Organizing committee

Chairman:

Ivanka Stankova

Members:

Atanas Chapkanov

Mitko Stoev

Petko Mandzhukov

Zhivko Velkov

Mario Mitov

Magdalena Shekerliyska

Maya Chochkova

Petranka Petrova

Radoslav Chayrov

 

Scientific committee

Chairman:

Borislav Toshev – Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

Members:

Alya Tajer – Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

Radostina Stoyanova – Institute of General and Inorganic Chemistry – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Ivanka Stoyneva – Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Evelina Slavcheva –  Institute of Electrochemistry and Energy Sytems – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Boris Shivachev – Institute of Mineralogy and Crystallography – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria